Past and present students


Ladies Tour

Charlotte Ellis  Ladies European Tour
Sahra Hassan Ladies European Tour
Jo Clingon Ladies European Tour

County Teams

Dorset County Team
Gwent County Team
Glamorgan County Team
BB&O County Team
Gloucestershire County Team

Other Tours

Billy Hemstock, Challenge & EuroPro

Andrew Sherborn
Chris Wood
Eren Behet Euro ProTour
Lee Wood EuroPro Tour
Dean Barns ChallengeTour
Ian Brown Challenge Tour
Craig Smith Asian Tour